Dagordning årsstämma för Brösarps Byagille 2021

Ärenden vid årsstämman, enligt stadgar för Brösarp Byagille. Då årsstämman 3 mars 2021 hålls via Zoom har vissa punkter har därför blivit utförligare beskrivna

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande och sekreterare för stämman.
  Förslag från styrelsen Sven G Hultman att leda stämman.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
  Förslag från närvarande vid stämman på Zoom.
 4. Fråga om stämman utlysts på rätt sätt.
  Kallelse utskickad den 15 februari, ska göras 14 dagar innan stämman.
 5. Fastställande av dagordning.
  Enligt stadgarna.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
  Finns utlagt på brosarp.se/nyheter och i kalendern.
 7. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret.
  Verksamhetsberättelsen 2020 finns att läsa här!
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under senaste verksamhets-/räkenskapsåret. Läggs ut liksom verksamhetsberättelsen.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
  Omröstning på Zoom, de som inte har dator kan lämna sina synpunkter i sekreterarens brevlåda, Magistervägen 8.
 10. Fastställande av medlemsavgifter.
  Styrelsen föreslår oförändrat 150 kronor per familj och 100 kronor för enskild medlem.
 11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
  Vårens program ligger inlagt på www.brosarp.se/kalender men både det och eventuella tillkommande programpunkter beror på coronarestriktioner. Budget beror på vilka aktiviteter som kan genomföras. Program kommer också att delas ut fysiskt.
 12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
  Styrelsens förslag: inga förslag
  Motioner: inga motioner inkomna
 13. Val. Valberedningens förslag på ledamöter, listan finns på brosarp.se/nyheter

Följande poster ska väljas på stämman:

 1. Föreningens ordförande/ålderman för en tid av ett år
 2. Tre ordinarie styrelseledamöter för en tid av två år
 3. Två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av två år
 4. Föreningens firmatecknare
 5. Två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år (i detta val får styrelsens ledamöter inte deltaga)
 6. Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, varav en ledamot skall utses till ordförande.

Inga ärenden utöver de, som finns i kallelsen, får tas upp och beslutas på årsstämman.